ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

ESG

Sustainable Development Goals (SDG)
Foruminvest structureert haar inspanning op het gebied van duurzaamheid aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties (VN).

De Verenigde Naties hebben in 2015 deze duurzaamheidsdoelstelling opgesteld. Deze zeventien doelstellingen zijn een gids voor een duurzame toekomst.

‘De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn een to-do-lijst voor mensen en de planeet, en een blauwdruk voor succes’

(voormalig VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon).

letter

Sustainable Development Goals (SDG)

Foruminvest heeft haar focus gelegd op de meest materiële doelstellingen uit deze SDG`s. Specifiek op de vier doelstellingen die beïnvloed kunnen worden door de vastgoedsector en in het bijzonder door projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers.

3‎‎ GOOD HEALTH AND WELL-BEING
7‎‎ AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
11SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
12RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

Per SDG-doelstelling stellen wij concrete doelen voor nieuwe projecten. We onderzoeken hoe we de meeste impact op deze doelen kunnen bereiken. Daarbij houden we rekening met wensen van onze afnemers, omwonenden, (lokale) overheden en andere stakeholders. Ook overwegen wij hoe we door samenwerking met deze partijen de impact van de maatregelen kunnen vergroten.

Foruminvest SDG`s

 • Attractieve werkplek creëren waar creativiteit wordt gestimuleerd.
 • Kantoorgebouw verduurzamen.
 • Gezond gedrag medewerkers stimuleren.
 • Maatschappelijke betrokkenheid van medewerkers in de meest brede zin stimuleren.
 • Innovaties in duurzaamheid (WKO, zoutbatterij, etc.).
 • Energieverbruik verminderen.
 • Efficiënte gebouwen (energie en gebruik).
 • Bewustzijn gebruikers en afnemervs over energieverbruik stimuleren (maandelijkse kosten beperken).
 • Organiseren van woningen voor specifieke doelgroepen (huidige portefeuille meer dan 80% middeldure huur).
 • Stimuleren van sociale cohesie in onze gebouwen (met fysieke en digitale middelen).
 • Ontwikkelen van gezonde gebouwen op goede en goed bereikbare locaties.
 • Mobiliteitsconcepten/ deelauto’s en deelfietsen.
 • Aanpasbaar bouwen; fysiek en esthetisch rekening houden met aannemelijke herontwikkelings mogelijkheden.
 • Hoge architectonische en designnormen dragen bij aan geliefde gebouwen die altijd worden behouden. Onnodige sloop wordt hiermee voorkomen.
 • Hittestress beperken.
 • Verbeteren van het voorzieningenniveau van een wijk of een stad.
 • Circulair materiaalgebruik (een gebouw is bibliotheek van materialen voor nieuwe gebouwen).
 • Beoordelen van nut en noodzaak van (non) virgin materialen.
 • Internationale (hoge) duurzaamheidscertificering.
 • Materialen voldoende losmaakbar verwerken tbv toekomstig hergebruik.
 • Watergebruik verminderen.
 • Klimaat adaptief bouwen.
 • Minimale eco footprint per gebouw.

BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT METHOD

Certificering via BREEAM

Foruminvest heeft gekozen voor duurzaamheidscertificering op basis van een toonaangevende internationale standaard; BREEAM. Dit staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en wordt gebruikt in meer dan 80 landen. Met BREEAM Nieuwbouw en Renovatie worden gebouwen beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Afhankelijk van de scores op deze elementen kunnen gebouwen een steeds hoger label krijgen. Foruminvest streeft ernaar om BREEAM Very Good als minimale score op alle projecten te behalen.

The benefits of BREEAM certification

 1. Reduced operating costs
 2. Raised resource efficiency in buildings
 3. Reduced environmental impact
 4. Introduction of climate-smart solutions
 5. Increasing wellbeing and satisfaction, and raising productivity among the tenants

Higher market value
and more
attractive properties

CIRCULAIR BOUWEN

Building Circularity Index (BCI)

Met de Building Circularity Index (BCI) meten we onze prestaties op het gebied van circulair bouwen. Bij circulair bouwen worden gebouwen ontwikkeld, gebruikt en hergebruikt zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen of ecosystemen aan te tasten (Transitieagenda Circulaire Economie, 2018). Wij beoordelen in een vroeg stadium welke materialen wel en niet kunnen worden toegepast op basis van recycling potentie en milieueffecten van de productie. In het Grondstoffenakkoord wordt gestuurd op 100% circulair bouwen in het jaar 2050. Dat is een prachtige ambitie. Om dit te verwezenlijken, zullen alle betrokken partijen in bouwprojecten moeten leren hoe ze dit kunnen bereiken. Samenwerken en elkaar uitdagen brengen ons dichter bij het doel. Wij vinden het belangrijk om samen meetbare doelen te formuleren voor nieuwe projecten. Hiervoor maken wij gebruik van de Building Circularity Index (BCI). De BCI beoordeelt per toegepast materiaal zowel de milieubelasting als de losmaakbaarheid. Hierdoor kunnen we met onze ontwerpers de juiste keuzes maken om de projectdoelen te bereiken. Alle toegepaste materialen worden geïnventariseerd en opgeslagen door Madaster. Hierdoor wordt ieder gebouw een bron van herbruikbare materialen voor nieuwe gebouwen.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

Code of conduct includes ESG

Foruminvest heeft haar code of conduct uitgebreid voor alle medewerkers. Naast integriteitsafspraken en ethische standaarden bevat de code of conduct nu ook afspraken over het individueel en gezamenlijk concreet nastreven van de gestelde duurzaamheidsdoelen.

VOORBEELD

Shared mobility

Onze mobiliteit is sterk aan het veranderen. In korte tijd is individueel autobezit niet meer de enige standaard. Afhankelijk van de typologie van de locatie en haar bewoners kan mobiliteit heel anders worden ingevuld. Daarbij wordt vaak gewerkt vanuit het S.T.O.M.P. principe; Stappen (wandelen), Trappen, OV, MaaS (Mobility as a Service) en dan pas de (P) van Privéauto. Nabijheid van functies zoals winkelen en OV-haltes speelt daarbij een belangrijke rol maar ook de aanpassingsbereidheid van de betrokken. Foruminvest maakt deel uit van de City Deal ‘Elektrische Deelmobiliteit in Stedelijke Gebiedsontwikkeling’. Dit is een samenwerkingsverband van de rijksoverheid, provincies, gemeenten en private partijen op het gebied van elektrische deelauto’s. Een van de grote landelijke pilot-projecten is onze ontwikkeling/ belegging in het woongebouw ”TwoTwoFive” waar 10 elektrische deelauto’s ter beschikking staan van onze huurders.

VOORBEELD

Social cohesion

Veiligheid, verbinding en samenhang komen samen in TwoTwoFive. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van Foruminvest en Area of People groeit TwoTwoFive uit tot een prachtige gemeenschapsgebouw. De centrale focus hier ligt op het creëren van een veilige en plezierige leefomgeving, waarbij sociale samenhang een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven.

Bewoners vinden hier niet alleen een thuis, maar ook een netwerk van waardevolle relaties, wat een belangrijke factor is voor langdurig woonplezier.

Ontdek hoe TwoTwoFive, in samenwerking met Area of People, de beleving van het gemeenschapsleven verandert.

Video TwoTwoFive

VOORBEEELD

Heat stress

In onze projecten houden wij rekening met het veranderende klimaat waarbij extreme weersituaties frequenter kunnen voorkomen, zowel m.b.t extreme regenval als extreme perioden van droogte. In het dak van de parkeergarage van TwoTwoFive is daarom een waterretentiesysteem geïntegreerd. Het grondpakket op het dak bestaat uit een ‘krattensysteem’, substraat en een vegetatie laag. Het krattensysteem kan over de gehele oppervlakte ca. 150mm water opvangen. Hierdoor kunnen de meest extreme regenbuien makkelijk worden opgevangen. Daarnaast werkt dit systeem als een waterbuffer die ervoor zorgt dat de grassen en beplanting niet verdrogen in perioden van langdurige droogte. In plaats van een ‘versteend’ parkeerdak, is er een aangename parkachtige verblijfsomgeving gecreëerd, met zorgvuldig geselecteerde beplanting, welke optimaal bijdraagt aan het welbevinden van de bewoners en omgeving.

Opbouw dakpakket

Krattensysteem

VOORBEELD

Adaptive construction

Onder adaptief bouwen verstaan wij ‘robuustheid’ van een gebouw; het creëren van ruimte die bedoeld is om toekomstige veranderingen op te kunnen vangen. De plinten in onze hotels en woongebouwen hebben bijvoorbeeld altijd een overmaat in hoogte, zodat naast de huidige functie ook andere functies mogelijk zijn. In het ibis Styles Rotterdam Ahoy hotel zijn alle kamerscheidende wanden niet-dragend. De enige structurele elementen zijn de dragende gevels, verticale stijgpunten en een slim kolom grid. Dit betekent dat er bijna totale flexibiliteit is voor een andere bestemming of een ander hotelconcept. In TwoTwoFive zijn er wel dragende woningscheidende wanden, waarbij er constructief een voorziening in de wand is meegenomen. Hierdoor is het mogelijk om in de toekomst wanden te doorbreken en woningen te koppelen. Op deze wijze kan er ingespeeld worden op veranderende woonbehoeften.

Plattegrond ibis Styles Ahoy Rotterdam met kamerindeling (links) en grote flexibiliteit in indeling voor mogelijke nieuwe toekomstige functies (rechts).

VOORBEELD

Energy efficient

Efficiënt omgaan met energie is één van de meest essentiële aspecten van duurzaam ontwikkelen. De installaties in onze hotels en in de algemene ruimten in onze woongebouwen zijn aangesloten op een BMS (building management systeem), waardoor snel inzichtelijk is hoe het energieverbruik tot stand komt en ook waar er eventueel bijgestuurd moet worden. Naast het monitoren worden er ook concrete maatregelen doorgevoerd om het energieverbruik te minimaliseren. Zo wordt er in onze gebouwen (uiteraard) gebruik gemaakt van LED-verlichting, die gekoppeld is aan bewegingssensoren en/of schemerschakelaars. Ook wordt er in de woningen gebruik gemaakt van CO2 aangestuurde ventilatie, wat inhoudt dat er alleen geventileerd wordt als dit daadwerkelijk noodzakelijk is. De eenmaal geproduceerde energie wordt zoveel mogelijk behouden (qv10 luchtdichtheid van de gevel) of teruggewonnen door een algemene WTW-installatie en een separate douche-WTW. De energietoevoer vindt op een duurzame manier plaats, hetzij middels een eigen WKO-installatie of door aansluiting op het gemeentelijk stadswarmtenet, al dan niet in combinatie met PV-panelen.

Principe warmte terugwinning

VOORBEELD

ATES en salt battery

Duurzame energie opwekken kan op veel manieren. Wij maken overal waar mogelijk gebruik van een WKO-systeem in de bodem onder onze projecten. Het WKO-systeem slaat warmte of koude op in de bodem zodat die energie op een gewenst moment weer kan worden gebruikt voor verwarmen of koelen van het gebouw. Vaak gebeurt dit in combinatie met een warmtepomp. Het verwarmen en koelen met een WKO is niet alleen heel duurzaam, ook het verbruik is veel goedkoper dan met een traditionele installatie.

Naast het duurzaam opwekken van energie wordt steeds meer gezocht naar manieren om energie (elektriciteit) op te slaan. Zonnepanelen kunnen wel veel energie opwekken, maar het verbruik loopt vaak niet synchroon met de beschikbaarheid van de opgewekte elektriciteit. Voor het opslaan van deze energie kan soms gebruik worden gemaakt van elektrische (deel)auto’s. De batterij in de auto kan de energie tijdelijk opslaan en op een later moment weer afgeven. Nog niet alle auto’s zijn geschikt voor dit systeem. Een alternatief kan een ‘zout batterij’ zijn die wordt geplaatst in het gebouw. Door slimme afgifte aan het gebouw of aan het energie-net is de terugverdientijd van deze batterijen steeds korter geworden. Deze batterijen zijn relatief nieuw. De ontwikkeling is inmiddels ver genoeg om te worden toegepast in onze gebouwen.

Principe WKO (ATES) systeem