INNOVATIVE AND SUSTAINABLE SOLUTIONS SINCE 1985

Sustainability

Foruminvest is zich bewust van de gevolgen van klimaatverandering en neemt hierin als projectontwikkelaar en investeerder haar verantwoordelijkheid. Vanaf het prille begin van het ontwikkelproces wordt reeds rekening gehouden met onze duurzaamheidsambities en die van de lokale overheid.

letter

FORUMINVEST ONDERSCHEIDT VIJF PIJLERS:

ENERGIE: Foruminvest streeft ernaar zeer energie zuinige, en waar mogelijk energie neutrale, gebouwen te realiseren.

DUURZAAM BOUWEN: Toepassing van duurzame materialen, waarbij de materiaalkringloop zo klein en gesloten mogelijk wordt gehouden.

FLEXIBILITEIT: Toekomstbestendig bouwen door constructief rekening te houden met mogelijke functiewijzingen van gebouwen in de toekomst.

GROENE SYSTEMEN: Foruminvest is kritisch op het verharden van de omgeving i.v.m. hittestress en verminderde infiltratie. Daarom wordt zoveel mogelijk groen toegevoegd aan een gebied.

VITALE STAD: Om CO2 uitstoot terug te dringen is het belangrijk om het gebruik van fietsen en elektrische (deel)auto’s te stimuleren.

SUSTAINABILITY

Circulair construction

Bij circulair bouwen worden gebouwen ontwikkeld, gebruikt en hergebruikt zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen of ecosystemen aan te tasten (Transitieagenda Circulaire Economie, 2018).

Wij beoordelen in een vroeg stadium welke materialen wel en niet kunnen worden toegepast op basis van recycling potentie en milieueffecten van de productie.

In het Grondstoffenakkoord wordt gestuurd op 100% circulair bouwen in het jaar 2050. Dat is een prachtige ambitie. Om dat te bereiken zullen alle betrokken partijen in bouwprojecten moeten leren hoe we dit kunnen bereiken. Samenwerken en elkaar uitdagen brengen ons dichter bij het doel.

Wij vinden het belangrijk om samen meetbare doelen te formuleren voor nieuwe projecten. Hiervoor maken wij gebruik van de Building Circularity Index (BCI). De BCI beoordeelt per toegepast materiaal zowel de milieubelasting als de losmaakbaarheid. Hierdoor kunnen we met onze ontwerpers de juiste keuzes maken om de projectdoelen te bereiken.
Alle toegepaste materialen worden geïnventariseerd en opgeslagen door Madaster. Hierdoor wordt ieder gebouw een bron van herbruikbare materialen voor nieuwe gebouwen.

MOBILITY-AS-A-SERVICE

Shared mobility

Onze mobiliteit is sterk aan het veranderen. In korte tijd is individueel autobezit niet meer de enige standaard. Afhankelijk van de typologie van de locatie en haar bewoners kan mobiliteit heel anders worden ingevuld. Daarbij wordt vaak gewerkt vanuit het S.T.O.M.P. principe; Stappen (wandelen), Trappen, OV, MaaS (Mobility as a Service) en dan pas de (P) van Privéauto. Nabijheid van functies zoals winkelen en OV-haltes speelt daarbij een belangrijke rol maar ook de aanpassingsbereidheid van de betrokken. Foruminvest maakt deel uit van de City Deal ‘Elektrische Deelmobiliteit in Stedelijke Gebiedsontwikkeling’. Dit is een samenwerkingsverband van de rijksoverheid, provincies, gemeenten en private partijen op het gebied van elektrische deelauto’s.