Als initiatiefnemer en opdrachtgever onderschrijft Foruminvest het belang van circulair bouwen.
Bij circulair bouwen worden gebouwen ontwikkeld, gebruikt en hergebruikt zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen of ecosystemen aan te tasten (Transitieagenda Circulaire Economie, 2018).

Wij beoordelen in een vroeg stadium welke materialen wel en niet kunnen worden toegepast op basis van recycling potentie en milieueffecten van de productie.

In het Grondstoffenakkoord wordt gestuurd op 100% circulair bouwen in het jaar 2050. Dat is een prachtige ambitie. Om dat te bereiken zullen alle betrokken partijen in bouwprojecten moeten leren hoe we dit kunnen bereiken. Samenwerken en elkaar uitdagen brengen ons dichter bij het doel.

Wij vinden het belangrijk om samen meetbare doelen te formuleren voor nieuwe projecten. Hiervoor maken wij gebruik van de Building Circularity Index (BCI). De BCI beoordeelt per toegepast materiaal zowel de milieubelasting als de losmaakbaarheid. Hierdoor kunnen we met onze ontwerpers de juiste keuzes maken om de projectdoelen te bereiken.

Alle toegepaste materialen worden geïnventariseerd en opgeslagen door Madaster. Hierdoor wordt ieder gebouw een bron van herbruikbare materialen voor nieuwe gebouwen.